Znaczenie szkolenia jako narzędzia motywującego pracownika

SzkolenieZarządzanie zasobami ludzkimi to termin obejmujący swoim znaczeniem cały szereg procesów, od planowania i organizacji aż do finalnego monitoringu i współpracy. Zasoby ludzkie firmy, jako najważniejszy czynnik umożliwiający generowanie wartości dodanej dla klienta, podlegają procesowi ciągłego doskonalenia. Jednym z narzędzi służących do budowania zdolności pracownika do wypełniania obowiązków służbowych są szkolenia.

Współczesne podejście przedsiębiorstw do szkoleń pozostaje jednak wciąż zbyt wąskie. Zdecydowana większość korporacji niemalże na całym świecie, mimo możliwości działania w zdecentralizowanej rzeczywistości, traktuje szkolenia głównie jako narzędzie służące do podnoszenia kwalifikacji pracownika. Efektem takiego podejścia stają się sytuacje, w których pracownicy odbywają szkolenia bez wyższego od standardowego zaangażowania i realizują swoje obowiązki w sposób podobny do dotychczasowego z różną efektywnością.

Szkolenie jako produkt i oferta

Powstające nowoczesne korporacje, wzorowane na stylach procesowym i systemowym, traktują swoich pracowników nie przez pryzmat zasobów ludzkich, lecz z punktu widzenia konkretnych potrzeb, które należy zaspokoić w ramach współpracy, jaka ma być prowadzona między pracownikiem a korporacją. Creative Studios jako jedna z młodszych brytyjskich spółek, odpowiedzialna jest za stworzenie filozofii Creative Kaizen jako narzędzia doskonalącego rozwój organizmu korporacyjnego. Szkolenia w firmie traktowane są jak oferta skierowana do pracownika. Każdy pracownik ma możliwość zaprojektowania co najmniej jednego szkolenia "idealnego", dostosowanego do potrzeb, w ciągu roku, w zamian za określone efekty pracy. Możliwość połączenia szkolenia z rekreacją i wypoczynkiem i relokacją na okres od tygodnia do nawet 12 miesięcy daje pracownikowi większą motywację do zwiększenia poziomu zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Korporacja przedstawia zatem pracownikom listę dostępnych w danym roku szkoleń, wskazując na dodatkowe elementy do wyboru, takie jak możliwość przedłużenia pobytu w ośrodku o dodatkowe dwa tygodnie (lub tydzień), jeśli szkolenie prowadzone jest w miejscu uznanym za atrakcyjne przez pracownika (np. Dubaj), możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej lub rodziny itp.). Dzięki temu pracownik jest świadomy wyboru i podejmujące decyzję o skorzystaniu z oferty szkoleniowej przedsiębiorstwa deklaruje większe zaangażowanie, które przekłada się na wzrost zawieranych przez korporację umów z partnerami zewnętrznymi. Samo szkolenie mimo walorów edukacyjno-naukowych, przygotowuje pracownika do pracy w międzynarodowym środowisku i dalszego rozwoju zawodowego przyczyniając się jednocześnie do wzrostu poziomu satysfakcji i lojalności, ze względu na dostarczoną pracownikowi wartość dodaną. Niekwestionowanym atutem pozostaje w przypadku szkoleń realizowanych w państwach egzotycznych, łączenie szkolenia z elementami wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy. Niejednokrotnie pracownicy firmy Creative Studios podczas międzynarodowych spotkań realizowanych w różnych częściach świata, wymieniali się doświadczeniami, odbierając nagrody za wybitne osiągnięcia w danym roku (np. ponad 100% wzrost wartości dodanej, większa ilość zrealizowanych kontraktów itp.). Szkolenie jako produkt i oferta skierowana do pracownika to doskonałe narzędzie motywujące, które powinno być wykorzystywane przez wszystkie przedsiębiorstwa zmierzające w kierunku budowania zrównoważonego środowiska rozwijającego się równomiernie.

Efektywność szkolenia jako motywatora

Sytuacja, w której pracownik ma możliwość wybrania interesujących go komponentów szkolenia, będących albo dodatkiem do oferty podstawowej, albo ofertą podstawową, jest gwarancją satysfakcji z pracy. Pracownik odczuwający wpływ na własną ścieżkę rozwoju zawodowego, posiadający świadomość w zakresie swoich możliwości współpracy z firmą jest pracownikiem bardziej wydajnym. W roku 2009 CS przeprowadziło łącznie 24 szkolenia w trzech krajach egzotycznych, wybranych przez pracowników. W roku 2010 wartość kontraktów zawieranych przez przedsiębiorstwo wzrosła ponad 100-krotnie. Inwestycja w kapitał ludzki przyniosła zatem zysk znacznie wyższy od prognozowanego.

W roku 2009 przeciętnie pracownik zawierał ok. 2 umowy miesięcznie. Wprowadzenie zindywidualizowanych szkoleń dostosowanych do preferencji, potrzeb, oczekiwań i możliwości pracownika pozwoliło zwiększyć ten wynik do 6. Trzykrotny wzrost przeciętny liczony w skali miesiąca wygenerował wzrost wartości kontraktów z 1, 2mln dolarów do 2, 8mln dolarów. 20% zysków przedsiębiorstwa przeznaczono na realizowanie oferty szkoleniowej pracowników.

Szkolenie jest skutecznym i efektywnym motywatorem, szczególnie jeśli kadra managerska ma świadomość w zakresie metodyki zarządzania projektami w ujęciu systemowym. Kreatywne zarządzanie oparte jest na współpracy, której celem jest dostarczanie wzajemnych korzyści - korporacja pracownikowi pracownik klientowi. Inwestycja w zindywidualizowane szkolenia daje nawet 3 krotny wzrost wartości zysku w ciągu roku.